නුවර මන්දාරමේ හීගතුව ඉවසාන

රොබෝරෝසිය මලක් වැව් දියට  ඉඟි පාන

දළදාව වීදියේ අතෑරුන සුබ සීන

තාම සුවඳයි සුසුම් හෙලන අර හන්තාන...

02 November 2017 in සදැස්

මචං,

පාර අයිනක ඉදන් හිටියම

 අපිට කියනව "රස්තයෝ"......

කැලේ දැක්කොත් උනුත් "වල්අලි"

 පෙරහැරේදිලු "හස්තියෝ"......

දෙයියො හිටියම අපායක බං

 ඌට කිව්වෙත් "යක්සයෝ"......

 එපා මඩ වල, හොයන් පලයන් 

ගඟක් පීනන හංසයෝ......

කෘෂව වැහැරුණු කණදරා වැව

මැරුණු කෙකටිය ඔටුණු ලාගෙන

හිනා කළඳක් නොමැති අහසට

රැළි වැටුණු යටි බඩම පෙන්වන..

නිශාචර මත් ඹබරු

රූං ගා ඇදෙනා

 

පාලු මාවතක ,