වසර ගණන් දියවන්නාවේ තැප්පා

කන්දක් තරම් විලිලා මීයෙක් වැදුවා

උඩ රටට විතරක්ම මොටදැයි කදු සිතුවා

කොළඹ රටෙත් අහසට කන්දක් මැව්වා

කිඹුල්වත පුරාවට දික් අතට ඉරි අඳින

බ්‍රාහ්මණ, ක්ෂත්‍රියය, වෛශ්‍යය, ක්ෂුද්‍රය

කුල මළින් පිරී ගිය 

වසුරු කත් කරින් යන තැන අදින

ශාක්‍ය ය, කෝලිය ය, යක්, දේව, නාගය ය

හරස් ඉරි හාරමින 

(නිමිත්ත-මීතොටමුල්ල)

සුමනේ..! ඇයි බං නිදන්නෙ

දීපංකො අඩියක් මටත්

හැම රෑම කාලක් ගැහුවෙ

පිට දීන උඹ මට..

හිල් පොල් කට්ට හදලා නුඹ නැව්වට

අත් වැල වෙලා මිදුල පුරා ඇවිද්දට

අද නැති හයිය මගෙ ගත ළග තිබුන දින

පුත රජ කරන්නට මං දුටු හීන ගොඩ