අඳ තරුව තනි රැක්ක

කුදු සඳ පළුව යට

පිපුණු කලු පාට මල

ඇහැ ගැහුණෙ මකරෙකුට

ලෝකයම ඔබ දෑතට අරගෙන පෙනෙනා

එනමුත් යන මඟ සොයනට බැරි වීලා

යන්නම් වාලේ ඔබ යන වග දැනෙනා

ගොනෙකුට භාර දී මාවත.ඔබ නිහඩ වෙලා

තැනෙක මල් ගොමුය..තැනෙක ගල් බොරළුය.. තැනෙක මහ විල්ය.. තැනෙක මරු කතරය.. තැනෙක උස් කඳුය.. තැනෙක තැනි බිම්ය... තැනෙක මහ වනය.. තැනෙක සුවිසල් නගරය.. තැනෙක තැනි බිම්ය... තැනෙක සුවිසල් නගරය.. තැනෙක පණ ඇති උන්ය.. තැනෙක මිය ගිය උන්ය.. ඉදින්, මේ ලෝකය ය... වටකුරුව නිල නිලන.. ජීවය ද මරණය ද එකට කැටි උන.. ඉදින් මේ ලෝකය ය...

පියා නිදි නැති දෑස්

අවදිවම සිහිනයක නිදමී

යොමා දසතට සවන්

ඔබේ සුසුමක සරය සොයමී