මත් වුන බඹර කැල බිගු ගී ගයන්නේ

මල් කිම සලිත වී සුළගේ ලෙලෙන්නේ

සත් දෙස නැගෙන හඬ මහදම  පෙලන්නේ

මං වැරදිලා වත් ආයෙම වඩින්නේ 

ඉරෙන් හිත රිදුනාම

සඳ මෙහෙම කියනවා

අඳුනනා තරු වලට

දුක කියා අඬනවා

බ්ලෂ් පින්ක් පාටට 

ප්‍රිම්රෝස් පිපෙන බිම් වල 

කෑලෑ අයිරිෂ් වල 

පැහැය දුටුවේ කව්ද

කුස පොත්ත පිට ඇලුනු බිළිඳා

කිරට ඇඬුවෙන් රැයක් නොනිදා

දුවගෙ සොහොනට මලක් තියලා

ඇසතු හෙවනට වැඩියා අම්මා...