ගැබ්බරයි සිතිවිලි අඩුම

ලදළු වයසින් 

අකලටම හිරි ඔතප්

බිඳුනයි ඉතින්

බඹර සනුහරේම ආවයි 

නිරුවත්ම දෑසින් 

දෙබරෙට ගල් වැදින

සැනෙකින්

කෝඩු දෑඟිලි

මේ තරම් තත් 

පිරිමදිනවිට

ගිටාරයකට උනත් පුලුවනිද

දරාගෙන ඉන්න

ඉතිං තත් බිඳන එක 

ගිටාරයෙ වරදක්ද

නැත මට හොද උපාධියක්

එහෙත් ඇත යස හදවතක්

ඇඟ ලූ කඩමාල්ලුවේ 

කොතැන හෝ ඇත කළු තිතක් 

හැම චිත්‍රයකටම පාටක් 

තියනව.

පින්සලක් 

පාටකින් , පාටකට 

මාරු වෙනකොට

තීන්ත පිසදමන 

රෙදි කඩක්

ඒ අතරට එනව.

ඒකෙ තීන්ත 

තැවරෙනව..