ආවර්තිතා වගුවක

සංඝටක ගැටෙන කොට

හයිඩ්‍රජන් වායුවෙන් 

පිම්බුවේ කෝම මම

ලෝකෙම පිපුනු මල් සමරන එක දවසේ

ශෝකය උරුම මව්පියො නැති හද  පියසේ

ප්‍රේමය ඉල්ලලා අඬනව ඇති       දුකසේ

කෝ අද කව්ද සනසන්නේ සිඹ   සිරසේ

අත තියන්නම බැරි ගින්දරට

සළඹයෝ ආදරෙන් බැඳුනද

දැන් ඉතින් ඔය ගින්දර

ලයේ ඇවිලෙයි සදාකාලෙට

හැරගියපු හින්දා

පෙම් මතක රන්ඳා

තනිකමක ඉන්ඳා

පාළුවයි වින්ඳේ