පුන් නෙළුම්  නෙළුමන් නෙලා මල්  ආසනේ නළලත      තියා

රන් කොතේ  සිළුමිණ     බලා  අත්     මුදුන් බැඳ ගාථා    කියා

කල්     බලා   පිරුමන්      පුරා  කිළි සෝදලා පිරුවට       තියා

මන්  බැඳන්   බලපන්     පුතේ  අර  මහ සෑය මැද නුඹෙ   පියා

දෙමළුන් මරා ඉතිරිවෙච්ච වෙඩි උණ්ඩ

පිරිත් කියා නිදිකරවපු තැන හට ගත් ගින්න 

වියරු වෙලා ඈතට විසිකල ලොකු උණ්ඩ

දැක බිය වුණිද කිරිබත් කෑ ජනයිනි පිංවන්ත

කාලයක් එක දිගට නෙතු අග

කල් ඉකුත් වූ හීනයක් විය

උරාගෙන 

ජීවිතෙන් බිඳ බිඳ

මේ විසල් ලොව

දියව ගිය හැටි...,

යහන් ගත වෙන්න 

අහන් ගෙට එන්න

වහන් දොර පියන්

මෙහෙන් ඇලවෙන්න