කඳු හිතක් දුර ඉඳන්

මුහුදට පෙම් කලේ

ඇල දොල ගංගා ය

තෙත හාදු ගෙන ගියේ

පුරහඳට කවි ලීවා

රෑ නින්ද නොබලාම

පා කෙරුව හාදුවත් 

සුළඟ ළඟ නැවතිලම

අනොරා වැස්සකට අසුව මම පන අදී,

හිස්ව ගිය සුසුම් කැට හදවතේ විසිරවී,

 

නිකට මත තොල් තියා හාදු නුඹ විඳ ඇති,

ඇස් පියන් මම වසා නුඹව විඳගන ඇතී,