හැම චිත්‍රයකටම පාටක් 

තියනව.

පින්සලක් 

පාටකින් , පාටකට 

මාරු වෙනකොට

තීන්ත පිසදමන 

රෙදි කඩක්

ඒ අතරට එනව.

ඒකෙ තීන්ත 

තැවරෙනව..

මත් වුන බඹර කැල බිගු ගී ගයන්නේ

මල් කිම සලිත වී සුළගේ ලෙලෙන්නේ

සත් දෙස නැගෙන හඬ මහදම  පෙලන්නේ

මං වැරදිලා වත් ආයෙම වඩින්නේ 

ඉරෙන් හිත රිදුනාම

සඳ මෙහෙම කියනවා

අඳුනනා තරු වලට

දුක කියා අඬනවා

බ්ලෂ් පින්ක් පාටට 

ප්‍රිම්රෝස් පිපෙන බිම් වල 

කෑලෑ අයිරිෂ් වල 

පැහැය දුටුවේ කව්ද