මම කැළණිය විශ්වවිද්‍යලයේ දෙවන වසර සිසුවියක් වෙමි.මම ඒ පිලිබදව ආඩම්බර වෙමි..

අද ඔබ කිසිවෙක් බොහෝ විට හරි හැටි නොදැන කෑ ගසන නවක වදය යන කාල සීමාවට මමද මුහුන දී ඇත්තෙමි.

මම විදි නවක වදය මම මෙසේ පෙල ගස්වමි…

1. දිග සායකට අත් දිග බ්ලවුසයක් අදින්නට මට සිදු විය.ඊට පෙර ඩෙනිම් කලිසම පමනක් හුරු කෙනෙකු වූ මට එය මහා මානසික වදයක් විය. කොන්ඩය දෙකට මැදින් බෙදා ගොතා ගෙන යාමට සිදු වීම තවත් වදයක් විය.

Tuesday, 13 December 2011 14:14

Congue vitae nibh ac lacinia mi metus quis fames et Featured

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 13 December 2011 14:14

Natis convallis condimentum Mauris Curabitu

Written by

Urabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 13:42

Amus sapien lacus porttitor Vestibulum Donec congue

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 13:42

Igula id mauris fringilla Nam faucibus

Written by

Abitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 13:42

Pretium nibh tincidunt eget urna tincidunt faucibus

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 13:42

Enatis convallis condimentum Mauris Curabitu

Written by

Urabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Page 3 of 3